๑๐ ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

ฐานที่๑ แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์

HIGHLIGHT

ลงมือทำแปลงนาจริงๆ
เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาข้าว รู้จักเพื่อนใหม่ เกิดเครือข่ายที่จะช่วยเหลือกันลงแรงทำนาให้กันและกัน

เนื้อหาหลักสูตร

  1. การเตรียมแปลงนา การไถ การคราด และการทำเทือก
  2. การปั้นคันนา
  3. การทำกล้าและการปักดำ
  4. การทำปุ๋ยอินทรีย์ (ภาคปฏิบัตเรียนที่ ฐานที่ 6.)
  5. การทำยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืชชีวภาพ (ภาคปฏิบัตเรียนที่ ฐานที่ 6.)

สิ่งที่ได้รับ

ท่านสามารถลงมือทำนาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ของท่านได้เอง เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้ท่านมีข้าวไว้กินอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี เตรียมพร้อมไว้เมื่อเจอวิกฤต

นาข้าวอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษจะกลายเป็นแหล่งอาศัยของปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารอีกทางหนึ่ง ซึ่งนาข้าวทั่วไปที่ใช้สารเคมีจะไม่สามารถเลี้ยงปลาได้
“ เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง ”

ฐานที่

แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์

ฐานที่๑ แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์
ฐานที่

ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ

ฐานที่๒ ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ
ฐานที่

การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่

ฐานที่๓  การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่
ฐานที่

โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ

ฐานที่๔ โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ
ฐานที่

ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ฐานที่๕ ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ฐานที่

โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่๖ โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ
ฐานที่

ห้องเรียนทำบ้านดิน

ฐานที่๗ ห้องเรียนทำบ้านดิน
ฐานที่

โรงเผาถ่านไม้

ฐานที่๘ โรงเผาถ่านไม้
ฐานที่

ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน

ฐานที่๙ ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน
ฐานที่

๑๐

ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ

ฐานที่๑๐ ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ