๑๐ ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

ฐานที่๔ โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ

HIGHLIGHT

การออกแบบโรงเรือนและจัดสภาพแวดล้อมที่ดีได้ประสบการณ์เลี้ยงไก่ไข่จริงๆได้ไข่ไก่ออร์แกนิค

เนื้อหาหลักสูตร

  1. การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยตามให้กินตามธรรมชาติ
  2. การทำโรงเรือนที่ดี กันแดด กันฝน อากาศถ่ายเท
  3. การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกพืชผัก สมุนไพร ให้ไก่จิกกิน
  4. การทำน้ำหมักสมุนไพร น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเสริมสุขภาพและภูมิต้านทาน
  5. การเลี้ยงไก่ไข่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สิ่งที่ได้รับ

ท่านสามารถลงมือเลี้ยงไก่ไข่ด้วยตัวเองได้ และมีไข่ไก่ไว้กินอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี ไม่ต้องหาซื้อ เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีกว่า เพราะการเลี้ยงตามสภาพธรรมชาติ แม่ไก่จะไม่เครียด และมีสุขภาพแข็งแรงกว่า นอกจากนี้ ไก่ที่เลี้ยงไว้ ยังให้ความสุขใจและเพลิดเพลินกับเจ้าของอีกด้วย

ฐานที่

แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์

ฐานที่๑ แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์
ฐานที่

ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ

ฐานที่๒ ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ
ฐานที่

การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่

ฐานที่๓  การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่
ฐานที่

โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ

ฐานที่๔ โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ
ฐานที่

ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ฐานที่๕ ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ฐานที่

โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่๖ โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ
ฐานที่

ห้องเรียนทำบ้านดิน

ฐานที่๗ ห้องเรียนทำบ้านดิน
ฐานที่

โรงเผาถ่านไม้

ฐานที่๘ โรงเผาถ่านไม้
ฐานที่

ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน

ฐานที่๙ ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน
ฐานที่

๑๐

ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ

ฐานที่๑๐ ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ