๑๐ ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

ฐานที่๖ โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

HIGHLIGHT

พืชผักที่ปลูกจะปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยให้ดินร่วนซุย ได้ย่าฆ่าแมลงหรือศัตรูพืชที่ปลอดภัยกับคนและสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าใช้เอง

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกและปุ่ยหมัก และการนำไปใช้
  2. ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรต่างๆ 7 สูตร และการนำไปใช้
  3. ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ (เอนไซม์) เพื่อใช้อุปโภค


สิ่งที่ได้รับ

ท่านสามารถลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไว้ใช้บำรุงดินและดูแลพืชผลของท่านได้เองลดปัญหาการดื้อยาของแมลงและศัตรูพืชด้วยการประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ให้เสริมฤทธิ์กันในระยะยาว พื่นที่เพาะปลูกท่านจะสามารถทำสวนออร์แกนิคได้

ฐานที่

แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์

ฐานที่๑ แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์
ฐานที่

ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ

ฐานที่๒ ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ
ฐานที่

การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่

ฐานที่๓  การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่
ฐานที่

โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ

ฐานที่๔ โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ
ฐานที่

ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ฐานที่๕ ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ฐานที่

โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่๖ โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ
ฐานที่

ห้องเรียนทำบ้านดิน

ฐานที่๗ ห้องเรียนทำบ้านดิน
ฐานที่

โรงเผาถ่านไม้

ฐานที่๘ โรงเผาถ่านไม้
ฐานที่

ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน

ฐานที่๙ ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน
ฐานที่

๑๐

ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ

ฐานที่๑๐ ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ