๑๐ ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

หน้าปก
ฐานที่

แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์

ฐานที่๑ แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์
ฐานที่

ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ

ฐานที่๒ ห้องเรียนเกษตรผสมผสาน บนคันนาทองคำ
ฐานที่

การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่

ฐานที่๓  การบริหารจัดการน้ำ ขุดหนอง และคลองไส้ไก่
ฐานที่

โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ

ฐานที่๔ โรงเลี้ยงไก่ไข่ตามสภาพธรรมชาติ
ฐานที่

ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ฐานที่๕ ห้องเรียน โคกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ฐานที่

โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่๖ โรงหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ
ฐานที่

ห้องเรียนทำบ้านดิน

ฐานที่๗ ห้องเรียนทำบ้านดิน
ฐานที่

โรงเผาถ่านไม้

ฐานที่๘ โรงเผาถ่านไม้
ฐานที่

ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน

ฐานที่๙ ห้องเรียนการทำพลังงานทดแทน
ฐานที่

๑๐

ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ

ฐานที่๑๐ ห้องเรียนบำบัดน้ำ เลียนแบบธรรมชาติ